579 512 946 fundacja@frso.eu

Formularz zgłoszeniowy elektroniczny

Warsztaty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Fundację Rozwoju Społeczno-Oświatowego, w celu uczestnictwa ww. warsztatach, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a oraz art.9 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). - Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zastałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych, usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach uczestnictwa w warsztacie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom uprawnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie z siedzibą przy ul. Diamentowej 2, 20-447 Lublin w związku z organizacją spotkań. 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia, że sposób przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przez administratora narusza rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w spotkaniu. 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5 + 7 =

Zaproszenie

 Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach dla członków rodzin osób z niepełnosprawnością, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością.

Tematyka warsztatów dotyczy procesu integracji osób z niepełnosprawnością w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Zadanie jest kierowane do osób zamieszkujących m. Lublin, powiaty: lubelski, krasnostawski, zamojski, tomaszowski.

 • Warsztat szkoleniowy: Integracja osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym

Miejsce: ul. Głęboka 10/27, 20-612 Lublin (parter)

Data: 27.06.2023 g. 10.00 – 14.00

 • Warsztat szkoleniowy: Integracja osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym

Miejsce; ul. Grodzany 1, Bychawa (Hotel Młyn)

Data: 25.07.2024 g. 10.00 – 14.00

 • Warsztat szkoleniowy: Zwiększania aktywności i
  zaradności życiowej oraz budowania niezależności osób z
  niepełnosprawnością w oparciu o model ekonomii społecznej

Miejsce: ul. Żółkiewskiego 33, Żółkiewka – Osiada

Data: 29.08.2024 g. 10.00 – 14.00

W trakcie warsztatów organizator zapewnia serwis kawowy. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe.

 • Warsztat szkoleniowy: Zwiększania aktywności i
  zaradności życiowej oraz budowania niezależności osób z
  niepełnosprawnością w oparciu o model ekonomii społecznej

Miejsce:  Chełm

Data: 26.09.2024 g. 10.00 – 14.00

W trakcie warsztatów organizator zapewnia serwis kawowy. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe.

 • Warsztat szkoleniowy: Pomoc i zapewnianie opieki w procesie
  rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Miejsce: Zamość

Data: 24.10. 2024 g. 10.00 – 14.00

W trakcie warsztatów organizator zapewnia serwis kawowy. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe.

 •  Warsztat szkoleniowy: Pomoc i zapewnianie opieki w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Miejsce: Tomaszów Lubelski

Data: 21.11.2024 g. 10.00 – 14.00

W trakcie warsztatów organizator zapewnia serwis kawowy. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: fundacja@frso.eu z dopiskiem w temacie: Warsztaty szkoleniowe lub pocztą na adres: Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego, ul. Głęboka 10, lok 27, 20-612 Lublin lub poprzez e-formularz: www.frso.eu/warsztaty

Szczegółowy program warsztatów znajduje się w osobnym pliku.

Informacje na temat warsztatów:

Organizator spotkania: Fundacja Rozwoju Społeczno – Oświatowego

Osoba upoważniona do kontaktu: Zuzanna Grudzińska- Lesiak

Telefon: 579 512 946

E-mail: fundacja@frso.eu

 

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego. Umowa nr DZR.MF.4071.81.PFRON.2024