579 512 946 fundacja@frso.eu

O nas

Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego, założona 30 czerwca 2020 roku, jest dynamiczną organizacją o głównym założeniu zwiększania dostępności do kluczowych usług oświatowych i medycznych dla mieszkańców województwa lubelskiego. Nasza fundacja, świadoma istoty wspierania społeczności lokalnej, osiągnęła znaczący krok 7 grudnia 2022 roku, zdobywając jako pierwsza instytucja w województwie lubelskim status przedsiębiorstwa społecznego. To wyjątkowe osiągnięcie oparte jest na decyzji wojewody lubelskiego.

Podążając za modelem przedsiębiorstwa społecznego, dążymy do realizacji naszej misji, kierując się wyższym celem społecznym niż komercyjnym zyskiem. Każdy uzyskany przychód z naszej działalności gospodarczej jest bezpośrednio reinwestowany w projekty i inicjatywy, które wspierają nasze statutowe cele. Nasza praca jest ukierunkowana na budowanie lepszej przyszłości dla naszego lokalnego społeczeństwa, dbając o edukację i opiekę zdrowotną mieszkańców województwa lubelskiego.

Dzięki długofalowemu zaangażowaniu i partnerstwom, dążymy do tworzenia trwałych zmian, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w naszym regionie. Nasza fundacja przenosi te założenia na konkretne działania, aby w praktyczny sposób przyczynić się do rozwoju społeczności i zapewnienia równego dostępu do istotnych usług.

  

Kadra zarządzająca

 

Agnieszka Chmielewska

Agnieszka Chmielewska

Prezes Zarządu w Fundacji Rozwoju Społeczno - Oświatowego

***
Agnieszka Chmielewska, to ekonomista o specjalności ekonomia społeczna, posiadająca dodatkowe wykształcenie z zakresu finansów i rachunkowości.
Przez ostatnie 4 lata pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczno-Oświatowego, skupiając swoje działania na kierowaniu fundacją.

 

Grzegorz Chmielewski

Grzegorz Chmielewski

Dyrektor Społecznej Przychodni Specjalistycznej

***

Osoba, która stoi za powstaniem Fundacji „Powiemy To” oraz Fundacji Rozwoju Społeczno-Oświatowego, to przedsiębiorczy lider z imponującym dorobkiem. Z sukcesem założył obie fundacje, ukierunkowane na inicjowanie pozytywnych zmian społecznych. Posiada on bogate doświadczenie, sięgające 8 lat, jako menedżer w sektorze NGO. Jego umiejętności kierownicze i zdolność do skutecznego działania w sektorze NGO sprawiły, że jego wpływ na społeczność był wyjątkowo pozytywny i inspirujący. Przyczynił się do realizacji szeregu projektów mających na celu poprawę jakości życia ludzi w różnych obszarach.

Ponadto, posiada solidne wykształcenie akademickie, ukończył studia podyplomowe MBA, organizacja i i zarządzanie oświatą, oraz zarządzanie ochroną zdrowia.

 

Koordynatorzy

Ewa Konefał  - Racińska

Ewa Konefał - Racińska

Koordynator usług społecznych i rentegracji społeczno - zawodowej

***

Z wykształcenia (i zamiłowania) jestem psychologiem oraz logopedą.

W trakcie mojej pracy zawodowej miałam sposobność pracować zarówno z dorosłymi, młodzieżą, jak i dziećmi. Inspiracją i wyzwaniem w życiu zawodowym jest dla mnie szeroko pojęty proces komunikowania się z drugim człowiekiem. Dlatego też łącząc wiedzę z zakresu psychologii i logopedii staram się wzbudzać intencję komunikacyjną oraz korygować zaburzenia w sferze porozumiewania się. Zestawiając wiedzę i praktykę dążę do wypracowania optymalnych metod i technik pracy uwzględniając indywidualne podejście do klienta oraz jego potrzeb. Takie holistyczne spojrzenie daje możliwość prawdziwego, autentycznego kontaktu podczas spotkań terapeutycznych. Prywatnie – uwielbiam wypoczywać w Tatrach zdobywając mniejsze i większe szczyty 🙂

Specjaliści

Magda Okoń

Psycholog, ukończony I rok Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, aktualnie w trakcie II roku Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

 

Elżbieta Kubisiak

Psycholog, specjalista interwencji kryzysowej

 

Cele działania Fundacji:

1.DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA.
2.DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
3.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI ROZWOJOWYMI I EDUKACYJNYMI,
ICH RODZIN I BLISKICH.
4.WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ POWIĄZANEJ Z EDUKACJĄ I
ROZWOJEM OSOBISTYM.
5.INICJOWANIE I WSPIERANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ W EDUKACJI, NAUCE I ZARZĄDZANIU
WIEDZĄ.
6.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ.
7.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ,
ICH RODZIN I BLISKICH.
8.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH, ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I
UBÓSTWEM.
9.REINTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
10.INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OKREŚLONYCH KATEGORII OSÓB WYRAŻONA POZIOMEM
ZATRUDNIENIA TYCH OSÓB:
-ZATRUDNIENIE CO NAJMNIEJ 50% OSÓB BEZROBOTNYCH, W ROZUMIENIU ART. 2 UST. 1 PKT 2
USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTRUMENTACH RYNKU
PRACY LUB OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 2 USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2003 R. O
ZATRUDNIENIU SOCJALNYM LUB -ZATRUDNIENIE CO NAJMNIEJ 30% OSÓB O UMIARKOWANYM LUB
ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
11.REALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM W SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ, USŁUG OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT 3 ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4
LUTEGO 2011 R. O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 157) LUB USŁUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLACH LUB W INNYCH FORMACH WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY, PRZY
JEDNOCZESNEJ REALIZACJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W
PPKT 3) NINIEJSZEGO ARTYKUŁU, WYRAŻONEJ ZATRUDNIENIEM TYCH OSÓB NA POZIOMIE CO
NAJMNIEJ 30%.
12.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA.
13.DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROMOWANIA I ORGANIZOWANIA WOLONTARIATU.
14.DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, W KTÓREJ DZIAŁA FUNDACJA.