579 512 946 fundacja@frso.eu

O nas

Fundacja Rozwoju Społeczno – Oświatowego powstała 30 czerwca 2020 roku. Głównym celem Fundacja Fundacji jest zwiększanie dostępu do usług oświatowych i medycznych dla mieszkańców woj. lubelskiego.

Opieramy się na modelu przedsiębiorstwa społecznego. Nie działamy dla zysku. Wszystkie przychody z działalności gospodarczej Fundacja przekazuje na realizację celów statutowych.

  

Nasz zespół

 

Agnieszka Chmielewska

Agnieszka Chmielewska

Prezes Zarządu w Fundacji Rozwoju Społeczno - Oświatowego

Z wykształcenia ekonomista o specjalności ekonomia społeczna. Ukończyła studia podyplomowe z finansów i rachunkowości. Od 2 latach zarządza Fundacją Rozwoju Społeczno – Oświatowego.

Grzegorz Chmielewski

Grzegorz Chmielewski

Dyrektor Społecznej Przychodni Specjalistycznej

Założyciel Fundacji „Powiemy To” i Fundacji Rozwoju Społeczno – Oświatowego. Posiada 6 letnie doświadczenie jako manager w sektorze NGO. Ukończył studia podyplomowe organizacja i zarządzania oświatą, zarządzanie ochroną zdrowia, jest w trakcie studiów z MBA na KUL.

Elżbieta Kubisiak

Elżbieta Kubisiak

Psycholog

Jako psycholog specjalizuje się z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne. Bliska jest jej tematyka niepełnosprawności. Absolwentka studiów podyplomowych z interwencji kryzysowej na SWPS Warszawa.

 

Cele działania Fundacji:

1.DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA.
2.DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
3.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI ROZWOJOWYMI I EDUKACYJNYMI,
ICH RODZIN I BLISKICH.
4.WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ POWIĄZANEJ Z EDUKACJĄ I
ROZWOJEM OSOBISTYM.
5.INICJOWANIE I WSPIERANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ W EDUKACJI, NAUCE I ZARZĄDZANIU
WIEDZĄ.
6.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ.
7.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ,
ICH RODZIN I BLISKICH.
8.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH, ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I
UBÓSTWEM.
9.REINTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
10.INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OKREŚLONYCH KATEGORII OSÓB WYRAŻONA POZIOMEM
ZATRUDNIENIA TYCH OSÓB:
-ZATRUDNIENIE CO NAJMNIEJ 50% OSÓB BEZROBOTNYCH, W ROZUMIENIU ART. 2 UST. 1 PKT 2
USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTRUMENTACH RYNKU
PRACY LUB OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 2 USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2003 R. O
ZATRUDNIENIU SOCJALNYM LUB -ZATRUDNIENIE CO NAJMNIEJ 30% OSÓB O UMIARKOWANYM LUB
ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
11.REALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM W SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ, USŁUG OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT 3 ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4
LUTEGO 2011 R. O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 157) LUB USŁUG
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLACH LUB W INNYCH FORMACH WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY, PRZY
JEDNOCZESNEJ REALIZACJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W
PPKT 3) NINIEJSZEGO ARTYKUŁU, WYRAŻONEJ ZATRUDNIENIEM TYCH OSÓB NA POZIOMIE CO
NAJMNIEJ 30%.
12.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA.
13.DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROMOWANIA I ORGANIZOWANIA WOLONTARIATU.
14.DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, W KTÓREJ DZIAŁA FUNDACJA.