579 512 946 fundacja@frso.eu

Testy psychologiczne

I. Wykaz testów diagnostycznych dostępnych w Centrum Rozwoju Społeczno – Oświatowego poprzez Platformę Epsilon Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa  Psychologicznego

 1. e-ACL – Lista przymiotnikowa ACL – ACL jest narzędziem przeznaczonym do badania różnych cech osobowościowych. Stosuje się go zarówno w indywidualnej diagnozie osobowości, między innymi do celów klinicznych, jak i w badaniach naukowych.
 2. e-APIS-P(R) – Bateria Testów APIS-P(R) – wielowymiarowa bateria służąca do pomiaru inteligencji ogólnej. Zastosowanie – przede wszystkim selekcja, także doradztwo zawodowe i poradnictwo szkolne.
 3. e-APIS-Z – Bateria Testów APIS-Z -APIS-Z jest wielowymiarową baterią służącą do pomiaru inteligencji ogólnej. Zastosowanie – przede wszystkim selekcja oraz doradztwo zawodowe.
 4. e-APIS-Z(R) – Bateria Testów APIS-Z(R) Bateria APIS-Z(R) jest wielowymiarowym narzędziem służącym do diagnozy inteligencji ogólnej. APIS-Z(R) może znaleźć zastosowanie m.in. w doradztwie zawodowym dla młodzieży, zwłaszcza w zakresie wyboru kierunku kształcenia (dzięki normom opracowanym dla uczniów ostatnich klas szkół średnich). Może być wykorzystywany w procesach  rekrutacji, selekcji pracowników oraz doradztwie zawodowym dla osób dorosłych.
 5. e-BDI-II – Inwentarz depresji Becka – wydanie drugie- jest narzędziem samoopisowym, składającym się z 21 pozycji. BDI-II jest narzędziem do pomiaru nasilenia depresji u pacjentów diagnozowanych psychiatrycznie. Powinien być stosowany jako miara przesiewowa, służąca do wstępnej oceny nasilenia badanych symptomów. Może być pomocny w rozpoznawaniu epizodu depresji zgodnie z przyjętymi kryteriami diagnostycznymi oraz monitorowaniu stanu chorego. Może być także stosowany w badaniach naukowych.
 6. e-BHI-12 – Kwestionariusz Nadziei Podstawowej BHI-12 – zastosowanie w badaniach naukowych oraz w diagnozie indywidualnej (zwłaszcza przy prognozowaniu łatwości adaptacji, sposobów reagowania na stres i traumę oraz szans oddziaływań edukacyjnych czy psychoterapeutycznych).
 7. e-BIP – Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy – przeznaczony jest do pomiaru różnych aspektów osobowościowych ważnych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania zawodowego. Może być wykorzystywany w procesach selekcyjnych, w procesach rozwojowych i coachingu, w doradztwie zawodowym oraz w badaniach kompetencji kadry kierowniczej.
 8. e-CDI 2 – Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zawiera komplet narzędzi diagnostycznych, które zapewniają wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Może pomóc w identyfikacji dzieci i adolescentów cierpiących z powodu objawów depresyjnych. Dostarcza wskaźnik zakresu i nasilenia symptomów depresyjnych; może być wykorzystywany w badaniach przesiewowych.
 9. e-CFT 20-R Neutralny kulturowo test inteligencji Cattella – wersja 2 zrew.  – Służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Może być więc użyteczny wszędzie tam, gdzie ocena tej zdolności jest ważna z punktu widzenia prognozowania dalszych osiągnięć jednostki.
 10. e-CFT 3 Neutralny kulturowo test inteligencji Cattella – wersja 3 Służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Przeznaczony jest dla osób o ponadprzeciętnym poziomie inteligencji. CFT 3 dostarcza informacji o potencjale intelektualnym osoby badanej. Jest więc szczególnie użyteczny, gdy celem diagnozy jest prognozowanie powodzenia w nowych dziedzinach, wymagających opanowania nowych kompetencji. Można go rekomendować do celów selekcji zawodowej i poradnictwa szkolno-zawodowego.
 11. e-CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych – Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem. Zastosowanie – na przykład jako narzędzie w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy w pewnych zawodach (policjanci, strażacy, wojskowi, kierowcy), czy w badaniach osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni.
 12. e-CUIDA Kwestionariusz do Badania Kandydatów na Opiekunów – Kwestionariusz CUIDA przeznaczony jest do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów,  opiekunów prawnych i mediatorów. Pozwala na ocenę zmiennych osobowościowych, stylów wychowania i zdolności danej osoby do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku biologicznemu, adoptowanemu, w rodzinie zastępczej, w placówce opiekuńczej, a także osobie starszej czy niepełnosprawnej.
 13. e-CwP Skala Człowiek w Pracy – Kwestionariusz Człowiek w Pracy jest przeznaczony do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy. Może być stosowany do celów selekcji zawodowej i alokacji już zatrudnionych pracowników.
 14. e-DINEMO Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej – przeznaczony jest do pomiaru podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej, takich jak zdolności do pozyskiwania przez jednostkę dostępu do własnych i cudzych emocji, respektowania ich i rozumienie ich funkcji, ocenianych na podstawie tego, jak badany interpretuje różne emocjogenne sytuacje i jak skłonny jest na nie reagować.
 15. e-EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka – EPQ-R w wersji pełnej może być wykorzystywany do badań naukowych oraz do celów diagnozy indywidualnej w psychologii klinicznej, edukacji oraz organizacji i pracy.
 16. e-EPQR(S) – Kwestionariusz Osobowości Eysencka w Wersji Skróconej – EPQ-R w wersji pełnej może być wykorzystywany do badań naukowych oraz do celów diagnozy indywidualnej w psychologii klinicznej, edukacji oraz organizacji i pracy. Podobne mogą być zastosowania wersji skróconej
 17. e-FCZ-KT(R) – Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej – jest narzędziem służącym do diagnozowania podstawowych, pierwotnie biologicznie uwarunkowanych wymiarów temperamentu, stanowiącego część składową osobowości zgodnie z Regulacyjną Teorią Temperamentu i odnosi się do formalnego, nie zaś treściowego aspektu zachowania. Może być wykorzystywany w doradztwie zawodowym, wychowawczym, procesach rekrutacyjnych, badaniach klinicznych.
 18. e-IPP – Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej  – IPP jest narzędziem służącym do oceny płci psychologicznej jednostki. Płeć psychologiczna rozumiana jest jako spontaniczna gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata.
 19. e-IVE – Kwestionariusz Impulsywności – IVE służy do badania trzech cech osobowości: impulsywności, skłonności do ryzyka i empatii. Do celów badawczych oraz w diagnozie indywidualnej przy identyfikowaniu osób nieprzystosowanych (psychologia kliniczna), rekrutacji i selekcji do pracy (psychologia organizacji i pracy), w doradztwie zawodowym (psychologia edukacji).
 20. e-KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych – KKS służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. KKS może być stosowany zarówno do celów badań naukowych, jak i – w charakterze narzędzia pomocniczego – w praktyce diagnostycznej (poradnictwo kliniczne, doradztwo zawodowe) i w celach selekcyjnych.
 21. e-KNS – Kwestionariusz Nadziei na Sukces  – Mierzona kwestionariuszem KNS nadzieja na sukces odnosi się do siły oczekiwania pozytywnych efektów własnych działań. Składają się na nią dwa komponenty: przekonanie o posiadaniu silnej woli, czyli świadomość własnej skuteczności ujawniana w inicjowaniu dążenia do celu i trwaniu w nim, oraz przekonanie o umiejętności znajdowania rozwiązań, czyli świadomość własnej wiedzy i kompetencji intelektualnych, ujawniana w sytuacjach wymagających wymyślenia lub poznania nowych sposobów prowadzących do osiągnięcia celu.
 22. e-KPD – Kwestionariusz do Pomiaru Depresji – Może być wykorzystywany zarówno w diagnozie klinicznej, jak i w badaniach naukowych. Uzyskane wskaźniki psychometryczne pozwalają na rekomendowanie kwestionariusza do stosowania nie tylko w badaniach przesiewowych (służących wyłonieniu osób z potencjalnym ryzykiem depresji, w tym młodzieży szkolnej), lecz także w diagnozie indywidualnej. Z powodzeniem może być także wykorzystywany przy monitorowaniu przebiegu choroby i postępów w terapii.
 23. e-KR – Kwestionariusz Refleksyjności – Kwestionariusz Refleksyjności służy do diagnozy refleksyjności jako cechy stylu poznawczego. Pozwala na osobną ocenę dwu jej typów – refleksyjności rozumianej jako aktywność poznawcza związana z silną motywacją zadaniową i zaufaniem do własnych możliwości (skala Rozwaga) oraz refleksyjności rozumianej jako ostrożność wynikająca z lęku przed niepowodzeniem i braku wiary w siebie.
 24. e-LBQ – Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego –  Przeznaczony do pomiaru wypalenia zawodowego u osób pracujących w zawodach związanych z pomaganiem innym ludziom i nauczaniem.
 25. e-LMI – Inwentarz Motywacji Osiągnięć -mierzy motywację osiągnięć z uwzględnieniem różnych jej komponentów, takich jak preferowanie trudnych zadań, wiara w sukces, ukierunkowanie na cel, nastawienie na rywalizację, wytrwałość i inne.
 26. e-LMI-K – Inwentarz Motywacji Osiągnięć – wersja krótka – Motywacja osiągnięć ma znaczenie wszędzie tam, gdzie od jednostki wymaga się podejmowania samodzielnych decyzji, kierowania innymi, przewidywania, planowania i organizowania czasu oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Badanie wersją LMI-K pozwala diagnozować w rzetelny sposób ogólną motywację osiągnięć przy niskim nakładzie pracy i środków finansowych oraz w krótkim czasie. Ma to szczególne znaczenie w badaniach służących wyselekcjonowaniu osób o wysokim wskaźniku ogólnej motywacji osiągnięć.
 27. e-MMPI-2 Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowosci® – 2 stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).
 28. e-MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny –  do badania samooceny ogólnej i szczegółowej. Może być również stosowany w diagnozie indywidualnej uwzględniającej nie tylko ocenę wyniku na tle innych osób, lecz także analizę wewnętrznego zróżnicowania samooceny
 29. e-NEO-FFI – Inwentarz Osobowości – Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości
 30. e-NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości – Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości. narzędzie rekomendowane zarówno do celów badań naukowych, jak i do stosowania w diagnozie indywidualnej dokonywanej na potrzeby praktyki, w tym zwłaszcza w obszarze psychologii klinicznej, psychologii zdrowia i medycyny behawioralnej, a także w dziedzinach edukacji oraz doradztwa zawodowego i selekcji.
 31. e-PKIE – Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej – do celów badawczych oraz do diagnozy indywidualnej przy wyborze przyszłego kierunku kształcenia lub zawodu. Pozwala także określić mocne i słabe strony osoby badanej, co może stanowić punkt wyjścia do oddziaływań uwzględniających indywidualne zapotrzebowanie danej osoby.
 32. e-PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych – służy do pomiaru kompetencji społecznych i pozwala na ocenę ich poziomu w pięciu zakresach szczegółowych: kompetencji asertywnych, kompetencji kooperacyjnych, kompetencji towarzyskich, zaradności społecznej i kompetencji społecznikowskich; umożliwia tym samym diagnozę profilową. Kwestionariusz PROKOS jest przeznaczony głównie dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim. Może znaleźć zastosowanie w diagnozie przeprowadzanej dla celów selekcji i alokacji pracowników. Pozwalając na wykrycie zarówno mocniejszych, jak i słabszych stron w funkcjonowaniu społecznym osoby, może też pomóc w określeniu jej potrzeb szkoleniowych.
 33. e-PTS – Kwestionariusz Temperamentu – do celów badawczych i praktycznych szczególnie w poradnictwie zawodowym (selekcja) i wychowawczym; pozwala zwłaszcza na prognozowanie funkcjonowania badanych w sytuacjach trudnych.
 34. e-SOR – Skale Oceny Rodziny – Kwestionariusz jest przeznaczony do oceny funkcjonowania rodziny. Można nim badać pojedyncze osoby lub całe rodziny. Cztery skale – mierzące zrównoważoną spójność i zrównoważoną elastyczność oraz komunikację i zadowolenie z życia rodzinnego – można stosować w praktyce diagnostycznej.
 35. e-STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku – jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.
 36. e-STAIC – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci – STAIC jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.
 37. e-TKR – Test Kompetencji Rodzicielskich   – przeznaczony jest do pomiaru kompetencji rodzicielskich rozumianych jako dyspozycje rodziców warunkujące stosowanie przez nich takich sposobów postępowania z dzieckiem, które sprzyjają jego rozwojowi – kształtowaniu u dziecka autonomii i umiejętności samoregulacyjnych oraz poczucia skuteczności. Ma służyć do badania zarówno aktualnych, jak i potencjalnych rodziców.
 38. e-TMS-K – Test Matryc Ravena w Wersji Standard – forma Klasyczna – służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej.
 39. e-TMS-Plus – Test Matryc Ravena w Wersji Standard – forma Plus – Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna.
 40. e-TRE – Test Rozumienia Emocji – przeznaczony jest do pomiaru zdolności do rozumienia emocji, traktowanej jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej. Za wskaźnik tych zdolności przyjęto tu wiedzę emocjonalną.
 41. e-WERK – Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi   – jest skalą przymiotnikową pozwalającą określić typowe dla osoby badanej nasilenie każdego z czterech stylów kierowania (WODZIREJA, EKONOMA, REWOLUCJONISTY i KAPITANA) w układzie interpersonalnym (normy) oraz stwierdzić czy dla osoby badanej któryś ze stylów jest stylem dominującym (analiza profilowa).
 42. e-WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji – Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów.

II. Testy organiczne i do diagnozy zaburzeń osobowości:

 1. MINIMENTAL – Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego – służy do badania zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym. Bada: Orientację w czasie, Orientację w miejscu, Zapamiętywanie, Uwagę i liczenie, Przypominanie, Nazywanie, Powtarzanie, Rozumienie, Czytanie, Pisanie i Rysowanie.
 2. Test Płynności Figuralnej Ruffa – Test służy do pomiaru płynności niewerbalnej, traktowanej jako sprawność tworzenia nowych wzorów w ograniczonym czasie.
 3. SCID-I. Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny Do Badania Zaburzeń z osi i DSM-IV-TR. Moduły wywiadu dotyczą: zaburzeń nastroju, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń związanych z zażywaniem substancji, zaburzeń lękowych i somatoformicznych, zaburzeń odżywiania i zaburzeń przystosowania.
 4. SCID-5-PD – Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny Do Badania Zaburzeń Osobowości Według DSM-5. SCID-5-PD jest wywiadem diagnostycznym przeznaczonym do diagnozy dziesięciu zaburzeń osobowości.